Informacja dotycząca trybu składania petycji do organów powiatu pabianickiego

Petycje można składać:

 • osobiście w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul Piłsudskiego 2;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl;
 • faxem na nr: 48 215 -91-66

Petycję składa się:

 • w formie pisemnej albo
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powinna ona zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Petycje
Podmiot udostępniający informację:
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.02.2016 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.02.2016 14:55