I. Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1138 z późn. zm.) w celu jej ponownego wykorzystania.

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub nie została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji
  i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94).
 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku

II. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:

 1. Podmiot ponowne wykorzystujący informację publiczną udostępnioną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach http://powiat.pabianice.pl,  w Biuletynie
  Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach http://powiat.pabianice.bip.info.pl lub w inny sposób, zobowiązany jest do:
  a. poinformowania o źródle jej pochodzenia oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (dzień, miesiąc, rok),
  b. udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie uzyskanej formie,
  c. w razie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej należy poinformować o tym fakcie w sposób nie budzący wątpliwości, co do treści informacji pierwotnie uzyskanej,
  d. korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub bazy danych
  z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 2. Starosta Pabianicki zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy oraz że nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. przetworzenie informacji publicznej przez osoby trzecie, a jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Pabianicach, Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub została udostępniona na wniosek,
  b. wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu
  w Pabianicach,
  c. ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników oraz za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

III. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 1. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starosta Pabianicki może nałożyć opłatę, którą ustala się biorąc pod uwagę wartość zużytych materiałów spożytkowanych do zadośćuczynienia żądaniu wnioskodawcy i koszt przekazania informacji (np. papier, toner, nośniki danych, znaczki pocztowe),
 2. niezależnie od kosztów, o których mowa w § 5 w przypadku nietypowych wniosków
  o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej do opłat zalicza się koszty związane
  ze specjalnymi działaniami koniecznymi do załatwienia tego typu wniosków,
 3. wysokość opłaty nie przekracza sumy kosztów poniesionych w celu przygotowania
  i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

IV. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłaty.

 1. Starosta Pabianicki, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  a. wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Starosta Pabianicki rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłaty
  b. Od ww. decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, którą składa się za pośrednictwem Starosty Pabianickiego.

V. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, powodów odmowy, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1. Starosta Pabianicki odmawia ponownego wykorzystania informacji publicznej w przypadku, gdy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu: w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia
  i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
 2. Organem właściwym do wydania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest Starosta Pabianicki
 3. Od ww. decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, którą składa się za pośrednictwem Starosty Pabianickiego.

W zakresie nieobjętym niniejszym zarządzeniem, zasady udostępniania informacji publicznej celem jej ponownego wykorzystywania zostały określone w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Podmiot udostępniający informację:
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.04.2014 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.04.2014 12:59