Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Każda informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r.,  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji podmiot obowiązany do udostępnienia informacji powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez organ w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w Pabianicach  w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego "Wniosku o udostępnienie informacji publicznej" oraz przesłania na adres elektroniczny Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
  3. Przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95 - 200 Pabianice.
  4. Osobiście w punkcie informacyjnym w budynku A przy ul. Piłsudskiego 2 w Pabianicach w godzinach pracy urzędu.

Dostęp do informacji publicznej co do zasady jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot zobowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Za pośrednictwem platformy ePUAP.
  3. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  4. Osobiście w punkcie informacyjnym w budynku A przy ul. Piłsudskiego 2 w Pabianicach w godzinach pracy urzędu

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.